Vedtekter for NFHF

Vedtekter for NFHF

Vedtatt på landsmøtet i Bodø, 19.april 2015

§1 Foreningen
Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) er en landsdekkende, frivillig og ideell organisasjon.

§ 2 Formål og arbeidsområde
NFHF skal arbeide for dokumentasjon og formidling av historien om fyr, fyrstasjoner, fyrlykter og andre sjømerker, samt vern om og ny bruk av slike i norske farvatn.

§ 3 Strategi og tiltak
NFHF skal
● samarbeide med alle ansvarlige instanser og organ om informasjon, tiltak og planer som gagner vern og ny bruk av fyrstasjoner.
● arbeide for at NFHF blir samarbeidspartner og høringsorgan i alle saker som gjelder NFHFs arbeidsområde.
● arbeide for at fyrstasjonene blir tilgjengelige for allmennheten, og medvirke til ny bruk av stasjonene, i samsvar med NFHFs formål.
● medvirke til et aktivt samarbeid mellom fyrhistorisk interesserte, og mellom disse og ansvarlige instanser og organ.
● formidle kunnskap, informasjon og råd om tiltak for vern om og ny bruk av fyr, og andre sjømerker.
● utvikle heimesida fyr.no til et attraktivt møtested for fyrforvaltere og fyrvenner
● søke deltaking i det redaksjonelle arbeidet for skriftserien ”Kystens veivisere”.
● ta del i internasjonalt samarbeid.

§4 Organisasjon
NFHF er en landsomfattende forening for tilsluttete foreninger, offentlige og private instanser, og privatpersoner.
Landsmøtet er foreningens høyeste organ.
Styret, valgt av Landsmøtet, leder foreningen mellom landsmøtene.

§5 Medlemskap
Privatpersoner, foreninger og fyr, samt offentlige og private instanser kan være medlem av NFHF.

§6 Landsmøte
6.1 Innkalling og saksforberedelse
Styret kaller inn til ordinært landsmøte hvert år.
Ordinært landsmøte avholdes innen 15. april. Innkallingen, med forslag til saksliste, skal sendes ut senest fem uker før møtet. Sakspapirene, med innstilling fra styret, skal sendes ut senest tre uker før møtet.
En representant for valgnemnda blir kalt inn til landsmøtet.
Styret kan innby enkeltpersoner til landsmøtet. Etter vedtak i landsmøtet kan disse få talerett.
Saker som en ønsker å få behandlet på landsmøtet, må være styret i hende senest fem uker før møtet.

6.2 Sammensetning og stemmerett
Landsmøtet består av enkeltmedlemmer, representanter for tilsluttete foreninger og fyr, og representanter for tilsluttede private og offentlige instanser.
Alle medlemmer har møterett. Alle medlemmer (med unntak av familiemedlemmer) har stemmerett. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. Unntak gjelder dersom tidsrammen for møtet overskrides, slik at møtedeltakere må forlate møtet før avstemminga

Stemmeretten på landsmøtet er fastsatt slik:

Eiere og forvaltere av fyr, offentlige og private instanser inntil 2 stemmer
Personlig medlem 1 stemme

Familiemedlem har ingen stemmerett, med mindre vedkommende representerer et fullverdig medlem som ikke er til stede.

6.3 Konstituering og møteledelse
Landsmøtet velger møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
Ved avstemming foreslår møteleder avstemmingsmåte. Valg skal være skriftlige om noen krever det. Vedtak skjer med vanlig flertall (med unntak av sak om vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall).

6.4 Myndighet og oppgaver
Et ordinært landsmøte skal behandle og
1. godkjenne innkalling og saksliste
2. velge møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
3. godkjenne styrets årsmelding og regnskap for foregående landsmøteperiode, samt revisjonsberetning
4. godkjenne program for kommende landsmøteperiode
5. godkjenne styrets forslag til budsjett for kommende landsmøteperiode
6. ta stilling til innkomne forslag

Landsmøtet velger
1. styreleder
2. nestleder
3. kasserer
4. 3 styremedlemmer
5. 2 varamedlemmer
6. Valgkomité

6.5 Stemmeregler
Ved valg på styreleder, nestleder og kasserer kreves det mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår en ikke dette ved første gangs votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom stemme¬tallene er like ved annen gangs votering, avgjøres valget ved loddtrekking.
Stemmeseddelen skal inneholde det samme antall navn som antall personer som skal velges i den aktuelle valgrunden.

6.6 Valg
Alle styremedlemmer velges for to år.
Samtidig på valg er:
leder
2 styremedlemmer
1 varamedlem
Og
nestleder
kasserer
1 styremedlem
1 varamedlem

6.7 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kalles inn med minst 2 ukers varsel dersom styret finner grunn til det, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.
Sakspapir med innstilling skal sendes ut sammen med innkallingen.
Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den saken eller de sakene som er årsaken til ekstraordinær innkalling.

§7 Styret
7.1 Sammensetning
Alle styremedlemmer skal være personlige hovedmedlemmer i NFHF.
Det skal etterstrebes at Kystverkets 5 regioner er representert i styret: Region Sørøst, region Vest, region Midt-Norge, region Nordland, region Troms-Finnmark.
Styret består av seks faste styremedlemmer: leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. Styret har 2 vararepresentanter. Vararepresentantene kalles inn etter behov, eller når styreleder finner det formålstjenlig.
Styret kan selv ta stilling til om andre kan være til stede ved styremøtene
Styreleder kan foreslå AU innenfor styret, om det er formålstjenlig.

7.2 Møte og møtevirksomhet
Styret kommer sammen (møte, telefonmøte) så ofte styreleder eller minst tre av de faste styremedlemmene finner det formålstjenlig. Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede, deriblant enten leder eller nestleder. Ved likt stemmetall i styresaker har leder dobbeltstemme.
Det skal legges fram godkjente referat fra alle styremøter.

7.3 Myndighet og oppgaver
Styret er NFHFs øverste myndighet mellom landsmøtene.
Styret leder NFHFs arbeid mellom landsmøtene og styremøtene, i samsvar med NFHFs vedtekter og vedtak på Landsmøtet.
Styret skal:
• lage arbeidsplan for styrets og sekretariatets oppgaver
• tilsette administrativt ansatte for NFHF
• fastsette tid og sted for landsmøtet og kalle inn til landsmøte i samsvar med vedtektene
• fremme forslag til dagsorden og forretningsorden for landsmøtet
• foreslå vedtak i saker som legges fram for landsmøtet
• utarbeide årsmelding og regnskap, til fremlegging på landsmøtet
• utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende landsmøteperiode
• utarbeide retningslinjer for NFHFs virksomhet de neste to landsmøteperiodene (blant annet de viktigste arbeidsområdene)
• være representert i ulike utvalg og sammenhenger ved behov

§8 Valgnemnda
Valgnemnda består av 3 medlemmer valgt av landsmøtet etter innstilling fra styret. Valgnemnda velges for 3 år om gangen, med én på valg hvert år. Kandidatene må være personlige medlemmer i NFHF.
Nemda skal legge fram forslag til alle valg på landsmøtet. Nemda skal bestrebe at intensjonen i vedtektene om geografisk spredning ivaretas.
Nemda skal i samarbeid med styret innen 31.12 kalenderåret før landsmøteåret gjøre medlemmene kjent med hvilke tillitsverv som skal besettes.
Alle foreslåtte kandidater skal ha vært forespurt og ha sagt seg villig til å inneha verv.
Nemndas leder, eller den som nemnda bestemmer, legger fram innstillingen på landsmøtet.

§9 Sekretariatet
Sekretariatets arbeidsoppgaver bestemmes av styret.
Sekretariatet rapporterer til styret, etter nærmere retningslinjer.
Sekretariatet har ansvar for drift av nettsidene fyr.no.

§10 Vedtektsendring
Endringer i vedtektene kan behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og det kreves 2/3 flertall av stemmene. Endringene gjelder fra det tidspunktet vedtaket er gjort.

§11 Oppløsning
Forslag om oppløsning av NFHF skal reises for et ordinært landsmøte. Ved oppløsning av NFHF kreves 2/3 flertall på ordinært landsmøte og på et påfølgende ekstraordinært landsmøte.
Etter gyldig vedtak om oppløsning skal NFHFs konti sperres, og være under tilsyn og styring av Norges Kulturvernforbund. Midlene skal primært overføres til en ny frivillig, ideell landsdekkende organisasjon med samme formål som NFHF. Dersom en slik organisasjon ikke er etablert innen 10 år, overtar Norges Kulturvernforbund midlene.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 129 gjester og ingen medlemmer på besøk.