Milliongave til norske fyr

GaveNorsk Fyrhistorisk Forening har mottatt 1,35 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tekst: Ola Sendstad

Gaven er gitt etter søknad fra foreningen for å opprette en egen tilskuddsordning for prosjekter innen ny bruk av norske fyr. Pengene skal altså deles videre ut til foreningens medlemmer som eier eller har leieavtale på et fyr.

Det er i dag 80 fyr som er tilsluttet Norsk Fyrhistorisk Forening. Mange av disse er i større eller mindre grad åpnet opp for allmenheten, og i større eller mindre grad tilrettelagt for dette.

Den nye tilskuddsordningen skal gå til konkrete og varige tiltak på norske fyrstasjoner som gjør dem bedre tilrettelagt for ny bruk, og trygt tilgjengelig for flere. Prosjekter som kan støttes er for eksempel utbedring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat, førstehjelpsutstyr/hjertestarter eller innkjøp av båt til frakt av besøkende. Dette er konkrete behov som har framkommet gjennom dialog med foreningens medlemmer.

Det er viktig for foreningen å skape en lavterskelordning som kan gjøre det enklere å gjennomføre mindre prosjekter og utfylle det som allerede finnes av offentlige støtteordninger.

Ved vurdering av søknader vil det legges vekt på at tiltakene tilrettelegger for ny bruk uten å gå på bekostning av bevaringsverdien av fyrstasjonene eller omkringliggende landskap. Den som søker må være leietaker eller eier av en fyrstasjon, være medlem av NFHF og dele foreningens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmenheten. Tildelinger vil skje etter behandling av foreningens styre. Styret håper på mange søknader.

Det vil deles ut prosjektmidler én gang i året. Ytterligere informasjon vil sendes ut til alle medlemmer.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for denne viktige gaven!

 

Ny leder for Kystverkmusea

Espen portrettEspen Frøysland tiltrer som ny direktør for Lindesnes fyrmuseum og som leder for Kystverkmusea.

Tekst: Ola Sendstad

Frøysland tar over som ny direktør ved Lindesnes fyrmuseum og som leder for Kystverkmusea fra begynnelsen av mars. Han gleder seg til å ta fatt på den nye stillingen.

Frøysland er i dag kultursjef i Bremanger kommune. Han er utdannet innen historie, kunsthistorie og etnologi med spesiell interesse for tekniske og industrielle kulturminner. Innenfor dette feltet er selvfølgelig fyrstasjonene viktig, sier Frøysland.

Er det med noen spesielle målsetninger du går inn i denne jobben?

– Akkurat nå er jeg både spent og skremt over å skulle tiltre. I første omgang skal jeg sette meg godt inn i organisasjonen. Jeg håper å lykkes med den interessante kombinasjonen av bevaring, bruk og formidling. Etter å ha arbeidet veldig bredt som kultursjef ser jeg fram til å få arbeide spisset med fyrhistorie.

Har du noe erfaring fra samarbeid med frivillige organisasjoner?

– Ja, jeg har mye erfaring både fra godt samarbeid med frivillige organisasjoner og fra selv å være engasjert i flere organisasjoner. Frivilligheten er en viktig ressurs. For bevaring av fyrstasjonene har jo det frivillige engasjementet vært helt grunnleggende. Jeg tenker også det er positivt at det finnes en samlende organisasjon som Norsk Fyrhistorisk Forening å samarbeide med.

Frøysland har allerede begynt å se etter ny bolig i Lindesnes og vil flytte dit innen han tiltrer.

Norsk Fyrhistorisk Forening ser fram til videre godt samarbeid med Kystverkmusea, med Espen Frøysland på laget.

Kystverkmusea

Kystverkmusea ble etablert i 2008, og er organisert som et samarbeid mellom Kystverket som statlig fagdirektorat og fem selvstendige museumsinstitusjoner: Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Stiftinga Sunnmøre museum, Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. Ledelsen av nettverket sitter ved Lindesnes fyrmuseum.

Kystverkmusea arbeider med historie, kulturminner og kulturarv knyttet til fyr og seilingsmerker, havner, farleder og kanaler, losvirksomhet, moderne trafikkovervåking og miljø- og sikkerhetsberedskap.

Les mer om Kystverkmusea HER

Ona fyr 150 år

22855426 844332315722990 60215295 n22811638 844333212389567 1143511355 n22811487 844333815722840 225751787 nFantastisk feiring av Ona fyr

Tekst: Torstein Viken

Fredag 20. oktober og lørdag 21. oktober feiret vi at Ona fyrstasjon fyller 150 år. Det ble en fantastisk feiring og jeg vil rette en stor takk til alle bidragsytere.

Jubileumsmarkeringen fulgte programmet og startet med en vandring opp til fyret, hvor regiondirektør i Kystverket Harald Tronstad ønsket velkommen. Det ble trangt om plassen da 120 personer møtte opp. På slaget klokken 16:53 skålte vi i musserende vin og markerte at det var nøyaktig 150 år siden fyret ble tent for første gang.

Deretter fortsatte festen på forsamlingshuset Stormly, hvor ordfører i Sandøy kommune, Oddvar Myklebust kom med en blomsterhilsen til jubileet. Knut Baar, avdelingsleder ved Sunnmøre museum holdt foredraget "Med fyr og flammer bygde vi landet". Deretter ble det servering av kaffe og kaker. Dagen ble avsluttet med pubkveld i regi av Ona Havstuer.

Lørdagen startet med omvisning i fyret og fyrmesterboligen hvor også fyrmuseet i kjelleretasjen holder til. Deretter møttes vi på forsamlingshuset Stormly hvor festleder Svein Bjørnerem tok styringen, og regiondirektør Harald Tronstad igjen ønsket velkommen. Også her var det "stinn brakke", med ca. 150 personer. på programmet sto foredragene "Onasamfunnet kring 1867"  ved Jarle Sanden, museumsdirektør ved Romsdalsmuseet, "Byggesett av jern. Bruk av jern i utbyggingen av det norske fyrvesenet" ved Gunnar Molden, forsker/konservator for Næs Jernverksmuseum,  "Fyrbyggerne" ved Frode Pilskog, avdelingsleder ved Dalsfjord fyrmuseum og "Kystverket i dag" ved Bjørn Relling, senioringeniør i Kystverket.

Programmet bød også på diktlesning ved Kirsti Mathilde Thorheim, filosof og forfatter, musikalsk hilsen fra komponist, pianist og kantor i Sandøy, Robert Coates, allsang og minikonsert ved Trond Ihle og Svein Løvold. Mellom innslagene ble det også et lite intervju av pensjonert statslos Ottar Jens Eik og tidligere konservator for Romsdalsmuseet Signy Haraldsen.

Regiondirektør Harald Tronstad overrakte gaver til initiativtakerne og arrangørene for arrangementet, Turid Myrvang, Tonje M. Viken og undertegnede Torstein Viken. Det lokale fyrmuseet fikk også Kystverkets godkjenningsstempel i form av Kystverkets skjold montert på veggen i museet.

Ved Ona Havstuer fikk man kjøpt seg jubileumsmiddag, og senere på kvelden ble det dans i regi av Ona Havstuer.

En fantastisk dugnadsgjeng stilte opp og hjalp til under hele arrangementet, og hadde i forkant bakt over 20 kaker til lørdagens kaffe. Igjen takk til disse!

Torstein Viken er eier og driver av den private delen av Ona fyrstasjon og medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening.

HER kan du lese mer om Ona fyrstasjon

HER kan du følge med på aktiviteter på Ona fyr

 

 

Statsbudsjett 2018

fyrseddelRegjeringen har kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Hva betyr det for oss?

Tekst: Ola Sendstad

Norges Kulturvernforbund oppsummerer budsjettet som "forventet, i tråd med de politiske føringene fra forrige periode. Et bilde som viser mangel på langsiktighet, helhetlig forståelse og strategi. Rammebetingelsene for kulturvernorganisasjonene er stort sett uendret."

Norsk Fyrhistorisk Forening har arbeidet for å få økt Kystverkets midler til kystkultur. På denne posten er det foreslått en økning fra 10,1 millioner til 10,3 millioner. Det er bra, men ingen virkelig satsning.

I budsjettet står det:

"Kystverket har også ansvaret for arbeidet med kystkultur. Mange av etatens kulturminner er helt eller delvis fortsatt i bruk, enten av Kystverket selv eller av leietakere. Kystverket skal arbeide for å forbedre forvaltning og alternativ bruk av fyrstasjonene. Arbeidet med forvaltningsplaner for og formidlingstiltak på fyrstasjoner skal videreføres i samarbeid med Kystverkmusea. Kystverkmusea er organisert som et nettverkssamarbeid mellom Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre museum, Museum nord og Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark. Kystverkmusea skal dokumentere og formidle etatens historie. Det settes av 10,3 mill. kr til kystkultur i 2018."

Denne budsjettposten er i hovedsak finansiering av Kystverkmusea, men det er også av disse midlene Norsk Fyrhistorisk Forening mottar tilskudd for utvikling av fyr.no og annet kommunikasjonsarbeid.

Utover dette er det lite positivt å se av satsning på frivillighet, kystkultur eller kulturminnevern i budsjettet.

Kulturminnefondet har hovedansvar for tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet. Fyrene som eies privat og andre kulturminner i privat eie kan søke støtte fra Kulturminnefondet. Dette fondet er foreslått kuttet med 11,5 millioner.

Riksantikvarens budsjett foreslås kuttet med 2,5 %. Det sender negative signaler om regjeringens prioritering av kulturminnevernet. Flere av de søkbare postene hos Riksantikvaren berøres av kuttet:

Post 71 (Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap) foreslås kuttet med 5 millioner kroner. I beskrivelsen av hvordan dette tilskuddet fordeles er vi glade for å se at "kulturminner på kysten" fremdeles er nevnt som et prioritert område.

Post 72 (Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner) foreslås kuttet med 5 millioner kroner.

Post 74 (Tilskudd til fartøyvern) står uendret på 61,8 millioner.

Post 75 (Tilskudd til fartøyvernsenter) står også uendret på15,7 millioner.

Ingen bedring av momskompensasjon for frivillige organiasjoner 

Momskompensasjon er viktig for flere venneforeninger på fyr. Frivillighet Norge uttaler om budsjettet: "I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad."

Ingen driftsmidler til Norsk Fyrhistorisk Forening

I motsetning til tilsvarende organisasjoner innen frivillig kulturminnevern mottar ikke Norsk Fyrhistorisk Forening noen form for fast støtte til organisasjonsdrift. Dette står også i motsetning til behovet for en felles organisasjon for frivillig arbeid på fyr. Med tanke på den enorme frivillige innsatsen som legges ned på norske fyrstasjoner bør det prioriteres faste driftsmidler til NFHF som samlende, kompetansehevende og koordinerende organisasjon. Fyrstasjonene ligger spredt, men utfordringer rundt bevaring, tilgjengeliggjøring og drift er ofte like fra sted til sted. Dette gjelder fyrstasjoner i statens eie og fyrstasjoner med andre eieformer. Det er mye å hente på en økt satsning på erfaringsdeling i en felles organisasjon. Det vil både gi et mer effektivt bevaringsarbeid og et bedre tilbud til allmennheten. 

Norsk Fyrhistorisk Forening vil fortsette arbeidet for å bedre rammevilkårene for frivillighetens bidrag til bevaring av fyrene og fyrhistoria.

 

Fyr på Farmen

farmen 2039099 7 1490907394401Norsk Fyrhistorisk Forening har bidratt med fyrhistorie til realityserien Farmen på TV2.

Tekst: Ola Sendstad

I sommer tok produsentene bak tv-serien Farmen kontakt med Norsk Fyrhistorisk Forening med forespørsel om å bidra til programmet. I realityserien får deltakerene prøve seg på utfordringer som for mange tilhører fortida. I episoden som ble sendt 18. oktober ble deltakerene utfordret til vedlikehold på Ytre Møkkalasset fyrstasjon i Aust-Agder.

Oppgaven var å grunne og male det nye rekkverket som Møkkalassets venner og Kystverket nylig har fått på plass. Norsk Fyrhistorisk Forening bidro med informasjon til et innslag om fyrenes historie i Norge. Frivillighetens bidrag til at fyrstasjonene er bevart i dag kom også med. Takk til medlem Knut Mørland og styremedlem André Schau som ble intervjuet i serien.

Se videoklippet om fyr på Farmen HER

 

Ny venneforening

Hestskjaret 7Hestskjaret 15Hestskjærets venner arbeider for formidling av Hestskjæret fyr. Enn så lenge har de ingen avtale om bruk av fyret, men det hindrer ikke stor aktivitet og engasjement.

Tekst: Marianne Johnsen

Hestskjærets venner ble stiftet 1. november 2016, 137 år etter at fyret ble tatt i bruk(1879). Mange stiller seg kanskje spørsmålet hva vil vi med ei venneforening som ikke har leieavtale med Kystverket. Det skal sies at da vi tok fatt på venneforeningsarbeidet var vi klar over denne situasjonen, men det skulle så absolutt ikke hindre oss i å ta vare på fyrhistoria og fyret vårt. På lang sikt, kanskje vi får tatt i bruk den nyere delen som ble bygd i 1960. Det er et langsiktig ønske, som vi ikke ser på som urealistisk.

Hva gjør en fyr-venneforening uten fyr?

Hestskjærets venner er en av få venneforeninger i Norsk Fyrhistorisk Forening som ikke har tilgang til noe fyrstasjon, men det stopper oss ikke i å ta fatt på et omfattende arbeid med å samle inn historier om fyrlivet og ikke minst kvinnenes liv på fyret. Vårt æresmedlem, Jorunn Henden, er den siste kvinnen vi vet om som har bodd på Hestskjæret. Hun deler gjerne sine historier fra barndommen sin på Hestskjæret og Halten med oss.

Venneforeningen har satt seg som mål å ivareta og samle historien og om fyret og fyrlivet, ha ”Ramsalte kvelder” der kystkulturhistorie fortelles og vi vil markedsføre oss som ei
forening for alle som liker kystkultur og historie. Vi skal være en sosial arena for unge og gamle. Vi skal ha god aktivitet og med kreative sjeler, vil det bli sant ”fyrliv”.

Hestskjærets venner har hittil laget ei brosjyre og et informasjonsskilt som forteller kort om Hestskjæret. Informasjonsskiltet ble satt opp nå til turistsesongen ute på Honningsøymoloen der fyret kan beskues. Turstier er under planlegging, også her med fokus på fyrets historie. Den kulturelle skolesekken skal også fylles, med formidling av fyrhistorie til barn. Vi i venneforeningen gleder oss til flere aktiviteter framover.

Historie

Hestskjær fyrstasjon var et familiefyr frem til 1943. Da ble det et fritørnsfyr. Flere, kvinner og menn, fra Langøya, Kjønnøya, Ramsøya og Honningsøya som ligger like ved, hadde sitt arbeid der i over 20 år. Det var en farefull arbeidsplass. Vestre Hestskjæret, som fyret står på, er kun 4 meter høy, 100 meter bred og 150 meter langt. For de som bodde der kunne det derfor bli mange dager innendørs når uværet stormet som verst. Bokkassene fra Kystverket var da gode å ha for unge og voksne.

Hestskjæret ligger ved vær-utsatte Hustadvika, og for dem som bodde der var det ofte tøffe forhold. Spesielt kan vi nevne uværet i 1883 som satte fyret ute av drift i tre uker, nedskytingen av hurtigruta ”Irma” og lastebåten ”Henry” og den kjente ”Brosmevinteren” som varte i fem måneder med brosme som hovedrett, siden provianten ikke kom ut til fyret.

Hestskjæret ble automatisert og avbemannet 21.mai 1986.

 

Marianne Johnsen er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening og første styreleder i Hestskjærets venner.

HER kan du lese mer om Hestskjær fyrstasjon.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 323 gjester og ingen medlemmer på besøk.